...

Metior3D

WIDE RANGE OF SERVICES TAILORED TO YOUR NEEDS

WIDE RANGE OF SERVICES TAILORED TO YOUR NEEDS

What is 3D scanning ?

Laser scanning is a technique that we use for extremely precise measurements and detailed registration of objects. The 3D scanner records hundreds of thousands of measurement points per second. Each point is a very precise measurement in the xyz axes. All these points together form a point cloud. The resulting cloud of points shows the actual reflection of the scanned object with an accuracy of 1mm.

Czym jest sknanowanie 3D ?

Skanowanie laserowe to technika, którą wykorzystujemy do niezwykle precyzyjnych pomiarów i szczegółowego rejestrowania obiektów. Skaner 3D  rejestruje setki tysięcy punktów pomiarowych na sekundę. Każdy punkt to bardzo dokładny pomiar w osiach xyz. Wszystkie te punkty razem tworzą chmurę punktów. Powstała  chmura punktów przedstawia rzeczywiste odzwierciedlenie skanowanego obiektu z dokładnością 1mm.

SCANNING 3D

You don’t know what 3D scanning is or what it can be used for ?

Find out more

 • Capture the real properties of the measured object in high resolution
 • Post-completion control of completed facilities
 • Renovation / Reconstruction – minimization of the risk borne by the investor
 • Reduction of the number of required site inspections
MARINE & OFFSHORE

Industry use of scanning technology

Marine & Offshore is used for:

 • Designing BWTS installations
 • Tank volume measurements
 • Updating documentation for rooms and installations
 • 3D inspections
 • 3D inventories
 • Scanning for Scrubbery
3D INVENTORIES

We carry out architectural and construction inventories of buildings

 • 3D model
 • CAD documentation
 • Object plans and sections
 • Situational Plan
 • Elevations
 • Technical description
 • Photographic documentation
 • Calculation of the usable area
3D QUALITY CONTROL

Laser scanning works much better than traditional methods when verifying performed works

We offer:

 • Deformation analysis
 • Measurements of the flatness of floors
 • Ceiling flatness measurements
 • Virtual trial assemblies
 • Measurements of reservoir deformation
 • Tank volume measurements
 • Measurements of steel structures
SCANNING 3D

You don’t know what 3D scanning is or what it can be used for ?

Find out more

 • Capture the real properties of the measured object in high resolution
 • Post-completion control of completed facilities
 • Renovation / Reconstruction – minimization of the risk borne by the investor
 • Reduction of the number of required site inspections
MARINE & OFFSHORE

Industry use of scanning technology

Marine & Offshore is used for:

 • Designing BWTS installations
 • Tank volume measurements
 • Updating documentation for rooms and installations
 • 3D inspections
 • 3D inventories
 • Scanning for Scrubbery
3D INVENTORIES

We carry out architectural and construction inventories of buildings

 • 3D model
 • CAD documentation
 • Object plans and sections
 • Situational Plan
 • Elevations
 • Technical description
 • Photographic documentation
 • Calculation of the usable area
3D QUALITY CONTROL

Laser scanning works much better than traditional methods when verifying performed works

We offer:

 • Deformation analysis
 • Measurements of the flatness of floors
 • Ceiling flatness measurements
 • Virtual trial assemblies
 • Measurements of reservoir deformation
 • Tank volume measurements
 • Measurements of steel structures
SKANOWANIE 3D

Nie wiesz czym jest skanowanie 3D lub do czego może posłużyć ? Dowiedz się więcej

 • Uchwycenie rzeczywistych właściwości mierzonego obiektu w wysokiej rozdzielczości
 • Kontrola powykonawcza wykonanych obiektów
 • Renowacje/Przebudowy – minimalizacja ryzyka ponoszonego przez inwestora

Redukcja ilości wymaganych inspekcji na budowie

MARINE & OFFSHORE

Zastosowanie technologii skanowania w branży

Marine & Offshore służy do:

 • Projektowania instalacji BWTS
 • Pomiary objętości zbiorników
 • Uaktualnienie dokumentacji pomieszczeń oraz instalacji 
 • Inspekcje 3D
 • Inwentaryzacje 3D
 • Skanowanie pod Scrubbery
INWENTARYZACJE 3D

Skanning laserowy dużo lepiej sprawdza się od tradycyjnych metod przy weryfikacji wykonanych prac

Oferujemy:

 • Analizy odkształceń
 • Pomiary płaskości posadzek
 • Pomiary płaskości sufitów
 • Wirtualne montaże próbne
 • Pomiary odkształceń zbiorników
 • Pomiary objętości zbiorników
 • Pomiary konstrukcji stalowych 
KONTROLA JAKOŚCI 3D

Skanning laserowy dużo lepiej sprawdza się od tradycyjnych metod przy weryfikacji wykonanych prac

Oferujemy:

 • Analizy odkształceń
 • Pomiary płaskości posadzek
 • Pomiary płaskości sufitów
 • Wirtualne montaże próbne
 • Pomiary odkształceń zbiorników
 • Pomiary objętości zbiorników
 • Pomiary konstrukcji stalowych 
MEASUREMENTS FROM THE DRONE

Drones are characterized by high measurement accuracy and allow access to difficult places.

How do we use them?

 • Land measurements for construction planning
 • Preparation of terrain models
 • Volumetric measurements, e.g. heaps of loose materials, scrap, etc.
 • Control of the progress of works on the construction site
 • Terrain Map Updates
 • Making orthophotos
 • Landslide measurements
SPACE MONITORING

The SENCEIVE system is an intelligent monitoring technology applicable to a wide range of automated inspection and continuous remote measurement of displacement and deformation.

Application examples:

 • Monitoring of the twist and movement of the rails
 • Long-term supervision of slope landslides
 • Periodic inspections of the technical condition of bridges
DETAIL SCANNING

Scanning of small elements is performed for the purpose of quick shape control taking into account dimensions with very high accuracy.

This method is great for:

 • Creation of a 3D model based on an existing element
 • Rebuilding the model of the damaged element or part
 • Quality control
 • Redesign the item
 • Development of production technology
VIRTUAL WALKS 360

Virtual walk is perfect as a form of presentation of your facility.

Examples of virtual walk applications:

 • Real estate
 • Museums
 • Gyms
 • Restaurants
 • Schools
 • Theme parks
MEASUREMENTS FROM THE DRONE

Drones are characterized by high measurement accuracy and allow access to difficult places.

How do we use them?

 • Land measurements for construction planning
 • Preparation of terrain models
 • Volumetric measurements, e.g. heaps of loose materials, scrap, etc.
 • Control of the progress of works on the construction site
 • Terrain Map Updates
 • Making orthophotos
 • Landslide measurements
SPACE MONITORING

The SENCEIVE system is an intelligent monitoring technology applicable to a wide range of automated inspection and continuous remote measurement of displacement and deformation.

Application examples:

 • Monitoring of the twist and movement of the rails
 • Long-term supervision of slope landslides
 • Periodic inspections of the technical condition of bridges
DETAIL SCANNING

Scanning of small elements is performed for the purpose of quick shape control taking into account dimensions with very high accuracy.

This method is great for:

 • Creation of a 3D model based on an existing element
 • Rebuilding the model of the damaged element or part
 • Quality control
 • Redesign the item
 • Development of production technology
VIRTUAL WALKS 360

Virtual walk is perfect as a form of presentation of your facility.

Examples of virtual walk applications:

 • Real estate
 • Museums
 • Gyms
 • Restaurants
 • Schools
 • Theme parks
POMIARY Z DRONA

Drony charakteryzują się dużą dokładnością pomiarową oraz umożliwiają dostęp do utrudnionych miejsc.

W jaki sposób z nich korzystamy ?

 • Pomiary gruntów pod planowanie budowy
 • Przygotowanie modeli terenu 
 • Pomiary objętościowe np. hałdy materiałów sypkich, złomu, itp.
 • Kontrola postępu prac na budowie
 • Aktualizacje map terenu
 • Wykonywanie ortofotomap
 • Pomiary osuwik terenu
MONITORING PRZEMIESZCZEŃ

System SENCEIVE to inteligentna technologia do monitorowania znajdująca zastosowanie w wielu zagadnieniach związanych ze zautomatyzowaną kontrolą i ciągłym zdalnym pomiarem przemieszczeń i deformacji.

Przykłady zastosowań:

 • Monitoring skrętu i przesunięcia szyn
 • Długotrwały nadzór osunięć skarp
 • Okresowe badania stanu technicznego mostów
SKANOWANIE DETALI

Skanowanie drobnych elementów wykonuję się w celu szybkiej kontroli kształtu z uwzględnieniem wymiarów z bardzo dużą dokładnością.

Ta metoda świetnie sprawdzi się w przypadku:

 • Stworzenie modelu 3D na bazie istniejącego elementu
 • Odbudowa modelu uszkodzonego elementu lub części
 • Kontrola jakości 
 • Przeprojektowania przedmiotu
 • Opracowania technologii produkcji 
WIRTUALNE SPACERY 360

Wirtualny spacer doskonale sprawdza się jako forma prezentacji twojego obiektu.

Przykładowe zastosowania wirtualnego spaceru:

 • Nieruchomości
 • Muzea
 • Siłownie
 • Restauracje 
 • Szkoły 
 • Parki rozrywki
3D PRINTING

We use the FDM 3D printing technology, i.e. layered application of plastic.

We can make for you:

 • Prototypes
 • Illustrative models
 • Conceptual models
 • Spare parts and tools
3D PRINTING

We use the FDM 3D printing technology, i.e. layered application of plastic.

We can make for you:

 • Prototypes
 • Illustrative models
 • Conceptual models
 • Spare parts and tools
DRUK 3D

Korzystamy z technologii druku 3D metodą FDM, czyli warstwowe nakładanie tworzywa sztucznego.

Możemy wykonać dla ciebie:

 • Prototypy
 • Modele poglądowe
 • Modele koncepcyjne
 • Części zamienne i narzędzia
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.