Metior3D

MINING

Mining customers use intelligent monitoring and measurement solutions on the surface and underground to increase safety and increase efficiency

Mines

The long-range capabilities of the SENCEIVE system make them particularly useful in ground mines, especially when using the GeoWAN ™ platform, which allows sensors to be located up to 15 km from the gate. Applications include the use of wireless slope gauges to monitor the stability and safety of slopes.

GÓRNICTWO

Klienci z sektora górnictwa korzystają z inteligentnych rozwiązań monitorująco-pomiarowych na powierzchni i pod ziemią w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zwiększenia wydajności

Kopalnie

Możliwości systemu SENCEIVE do dalekiego zasięgu sprawia, że są one szczególnie przydatne w kopalniach naziemnych, szczególnie w przypadku korzystania z platformy GeoWAN™, która umożliwia lokalizację czujników w odległości do 15 km od bramki. Zastosowania obejmują wykorzystanie bezprzewodowych mierników nachylenia do monitorowania stabilności i bezpieczeństwa stoków.

Firewalls

Dams – Can be monitored with a range of instruments on the surface and used in boreholes to measure movement and conditions, such as water pressure, that can provide an early warning of instability. Innovative solutions such as FlexiMeasure ™ can be used horizontally in a shallow trench to measure subsidence and vertical or horizontal profile changes in boreholes to measure lateral ground movement.

Tunnels

Underground, a combination of wireless monitoring sensors including optical displacement sensors, tilt sensors and FlexiMeasure ™ can provide visibility into the convergence and divergence of tunnels.

Zapory

Zapory – można monitorować za pomocą szeregu przyrządów na powierzchni i stosować w otworach wiertniczych w celu pomiaru ruchu i warunków, takich jak ciśnienie wody, które mogą zapewnić wczesne ostrzeżenie o niestabilności. Innowacyjne rozwiązania, takie jak FlexiMeasure™, można stosować poziomo w płytkim wykopie w celu pomiaru osiadania i zmian profilu pionowego lub poziomego w otworach wiertniczych w celu pomiaru bocznego ruchu gruntu.

Tunele

Pod ziemią połączenie bezprzewodowych czujników monitorujących, w tym optycznych czujników przemieszczenia, przechyłomierzy i FlexiMeasure™, może zapewnić wgląd w zbieżność i rozbieżność tuneli.