Metior3D

INFRASTRUCTURE

The short or long term use of the system in the infrastructure is ideal for monitoring technical conditions in order to improve maintenance.

Wireless remote condition monitoring plays an increasingly important role in the safe and efficient operation of infrastructure. Much of the civil and transport infrastructure around the world has been stressed and used well in excess of the design project and is used up beyond its lifetime. Condition monitoring provides asset managers with a way to prevent catastrophic failure and target maintenance resources.

INFRASTRUKTURA

Stosowanie systemu w infrastrukturze krótko lub długo terminowo idealnie sprawdza się do monitorowania stanów technicznych aby usprawnić konserwacje.

Bezprzewodowy zdalny monitoring stanu odgrywa coraz większą rolę w bezpiecznej i wydajnej pracy infrastruktury. Znaczna część infrastruktury cywilnej i transportowej na całym świecie została poddana obciążeniom i wykorzystaniu znacznie przekraczającym projekt i jest wykorzystywana po okresie eksploatacji. Monitorowanie stanu zapewnia zarządzającym aktywami sposób zapobiegania katastrofalnym awariom i docelowych zasobów konserwacyjnych.

In the transport sector, applications include bridge, tunnel and railroad track monitoring. Civil applications include dams, dikes, and other coastal and flood protection structures. Senceive technology is also increasingly used in industrial applications such as monitoring the stability of wind turbines.

W sektorze transportu aplikacje obejmują monitorowanie mostów, tuneli i torów kolejowych. Zastosowania cywilne obejmują tamy, wały i inne konstrukcje ochrony wybrzeża i ochrony przeciwpowodziowej. Technologia Senceive jest również coraz częściej wykorzystywana w zastosowaniach przemysłowych, takich jak monitorowanie stabilności turbin wiatrowych.