Metior3D

RAIL

Construction or operation of railways involves periodic monitoring of the condition of the tracks. By installing scenceive sensors, we are able to see if there are any changes.

Tracks monitoring

Wireless monitoring helps to evaluate long-term measurements to optimize maintenance and detect changes that occur that may be problems affecting safe operation.

Customers around the world choose Senceive solutions when they need real-time visibility of track geometry changes.

Use a combination of tilt knots, temperature sensors, optical displacement sensors, and strain gauges to monitor thoracic movements and their causes – without leaving your desk.

KOLEJ

Budowa czy eksploatacja kolei wiąże się z okresowym kontrolowaniem stanu torowisk. Poprzez montaż sensorów scenceive mamy stały jesteśmy w stanie obserwować czy zachodzą jakieś zmiany.

Monitorowanie Torowisk

Monitorowanie bezprzewodowe pomaga ocenić długoterminowe pomiary w celu optymalizacji konserwacji i wykryć zachodzące zmiany, które mogą stanowić problemy wpływające na bezpieczną ekspoatacje.

Klienci na całym świecie wybierają rozwiązania Senceive, gdy potrzebują wglądu w czasie rzeczywistym w zmiany geometrii torowiska.

Użyj kombinacji węzłów przechyłu, czujników temperatury, optycznych czujników przemieszczenia i tensometrów, aby monitorować ruchy torowsika i przyczyny ich powstawania – bez wstawania od biurka.

Earthworks and embankments

Senceive technology is the best choice when you need to monitor railroad earthworks or automate geotechnical recording.

By using one integrated wireless platform, you can observe and interact with structures and the ground on which they are built.

.

Monitor railroad earthworks such as excavations and embankments for early warning of landslides and failures, and automatic alerts to asset owners in the event of potentially hazardous situations before any material enters the railroad track.

By using unique and proven intelligent monitoring technology, you can rest assured that the next time the earth moves, you will be able to react and halt the movement of trains.

Prace ziemne i nasypy 

Technologia Senceive to najlepszy wybór, gdy trzeba monitorować kolejowe roboty ziemne lub zautomatyzować rejestrację geotechniczną.

Korzystając z jednej zintegrowanej platformy bezprzewodowej, można obserwować zachowanie struktur i podłoża, na którym są zbudowane, oraz interakcję z nimi.

Monitoruj kolejowe roboty ziemne, takie jak wykopy i nasypy, w celu wczesnego ostrzegania o osuwiskach i awariach oraz automatycznych alertów dla właścicieli aktywów w przypadku potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, zanim jakikolwiek materiał dostanie się na tor kolejowy.

Korzystając z unikalnej i sprawdzonej inteligentnej technologii monitorowania, możesz mieć pewność, że następnym razem, gdy ziemia się poruszy, będzie możliwe zareagowanie i wstrzymanie ruchu pociągów.

Prace ziemne i nasypy 

Technologia Senceive to najlepszy wybór, gdy trzeba monitorować kolejowe roboty ziemne lub zautomatyzować rejestrację geotechniczną.

Korzystając z jednej zintegrowanej platformy bezprzewodowej, można obserwować zachowanie struktur i podłoża, na którym są zbudowane, oraz interakcję z nimi.

Monitoruj kolejowe roboty ziemne, takie jak wykopy i nasypy, w celu wczesnego ostrzegania o osuwiskach i awariach oraz automatycznych alertów dla właścicieli aktywów w przypadku potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, zanim jakikolwiek materiał dostanie się na tor kolejowy.

Korzystając z unikalnej i sprawdzonej inteligentnej technologii monitorowania, możesz mieć pewność, że następnym razem, gdy ziemia się poruszy, będzie możliwe zareagowanie i wstrzymanie ruchu pociągów.

Tunnels, bridges and other structures

Use wireless technology to monitor bridges, tunnels, buildings, and other structures such as power cranes and retaining walls.

SCENEIVE technology is chosen by railway engineers. During construction, a range of rugged, highly portable sensors can protect structures under construction and prevent unsafe situations.

In operational structures, remote monitoring can support resource management by identifying where significant traffic is taking place and where intervention is needed.

It can also characterize structural movement that is within acceptable limits and therefore prevents unnecessary intervention.

We help to manage risk and extend the life of railway structures.

Tunele, mosty oraz inne konstrukcje

Wykorzystaj technologię bezprzewodową do monitorowania mostów, tuneli, budynków i innych konstrukcji, takich jak suwnice elektroenergetyczne i mury oporowe.

Technologia SCENEIVE jest wybierana przez inżynierów kolejowych. Podczas budowy gama wytrzymałych, wysoce przenośnych czujników może chronić budowane konstrukcje i zapobiec niebezpiecznym sytuacją.

W strukturach operacyjnych zdalne monitorowanie może wspierać zarządzanie zasobami poprzez identyfikowanie miejsc, w których ma miejsce znaczący ruch i konieczna jest interwencja.

Może również charakteryzować ruch strukturalny, który mieści się w dopuszczalnych granicach, a zatem zapobiega niepotrzebnej interwencji.

Pomagamy zarządzać ryzykiem i wydłużać żywotność konstrukcji kolejowych.