...

Metior3D

PRÓBNE MONTAŻE

TRIAL ASSEMBLIES

PERFORMING A TEST ASSEMBLY USING 3D SCANNING

The key point of the product of the steel structure is the trial assembly of shipping elements, which is used to verify the geometric of the works performed. In the case of large objects, when it is not possible to assemble the entire structure, at least two adjacent sections are connected with each other. The traditional way of performing a trial assembly, which has been briefly described above, causes that we encounter a large number of technical difficulties, which thanks to the 3D scanning method are eliminated.

 


TEST ASSEMBLY PROCESS IN 3D SCANNING TECHNOLOGY

The individual scans of the measured assembly sections are submitted in a computer program, the end result of which is a report specifying the places where the performance deviations are exceeded (i.e. require correction) with an indication of their values. Below, we present a brief overview of how the use of our services generates savings and increases quality in your company.

 


ADVANTAGES OF TEST ASSEMBLY WITH THE FARO X130 3D SCANNER

 • Shortening the implementation time of the entire investment
 • The measurement may be performed while the sections are being assembled and not, as in the traditional method, only after all works are completed.
 • The time needed for measurements is much shorter
 • No need to involve your own employees for the trial assembly (i.e. transport and setting of supports, scaffolding and assembly sections) allows you to allocate them to other tasks.
 • The time it takes for items to be ready for shipment is shortened.
 • The assembly time at the construction site is shortened due to the greater accuracy of the elements made.

 


SAVING MONEY

 • Performed by one person
 • The measurement is performed at the place of folding a single shipping element, without the need to transport it to the assembly site. No need for overhead cranes
 • The measurement is performed in any position of the element, without the need for geodetic setting.
 • No need for additional supports for setting the sections for trial assembly
 • Less space required for the construction and its trial assembly

 


MORE ACCURACY AND HIGHER QUALITY OF THE MADE CONSTRUCTION

 • The accuracy of the measurement is +/- 2mm
 • Number of measurement points: up to 976,000 / second
 • Graphical interpretation of the results of the measured deformations allowing for precise indication of places requiring repair

WYKONANIE PRÓBNEGO MONTAŻU PRZY POMOCY SKANOWANIA 3D 

Kluczowym punktem wytworu konstrukcji stalowej jest próbny montaż elementów wysyłkowych, który służy weryfikacji geometrycznej wykonanych prac. W przypadku dużych obiektów, gdy nie ma możliwości złożenia całości konstrukcji łączone ze sobą są co najmniej dwie sąsiednie sekcje. Tradycyjny sposób wykonania próbnego montażu, który w skrócie został opisany powyżej sprawia, że natrafiamy na dużą ilość trudności technicznych, które dzięki metodzie skanowania 3D zostają wyeliminowane. 

 

PROCES PRÓBNEGO MONTAŻU W TECHNOLOGII SKANOWANIA 3D

Poszczególne skany pomierzonych sekcji montażowych są składane w programie komputerowym, czego efektem końcowym jest raport określający miejsca w których odchyłki wykonawcze są przekroczone (tzn. wymagają poprawy) wraz ze wskazaniem ich wartości. Poniżej przedstawiamy w skrócie jak skorzystanie z naszych usług wpływa na wygenerowanie oszczędności oraz wzrost jakości w Państwa firmie. 

 

ZALETY PRÓBNEGO MONTAŻU PRZY POMOCY SKANERA 3D FARO X130

 • Skrócenie czasu realizacji całej inwestycji
 • Pomiar wykonywany może być w trakcie składania sekcji a nie jak w metodzie tradycyjnej dopiero po zakończeniu wszystkich prac.
 • Czas potrzebny na pomiary jest znacznie krótszy
 • Brak konieczności angażowania własnych pracowników do wykonania montażu próbnego (tj. transport i ustawienie podpór, rusztowań oraz sekcji montażowych) pozwala na rozdysponowanie ich na inne zadania.
 • Skraca się czas w jakim elementy są gotowe do wysyłki.
 • Czas wykonania montażu na budowie skraca się dzięki większej dokładności wykonanych elementów.

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY

 • Wykonywany przez jedną osobę
 • Pomiar wykonywany jest w miejscu składania pojedynczego elementu wysyłkowego, bez konieczności transportu na plac scalania. Brak konieczności użycia suwnic/ dźwigów
 • Pomiar wykonywany jest w dowolnej pozycji ustawienia elementu, bez konieczności geodezyjnego ustawienia.
 • Brak konieczności wykonywania dodatkowych podpór służących do ustawiania sekcji do próbnego montażu
 • Mniejsza ilość miejsca wymaganego do wykonania konstrukcji oraz jej próbnego montażu

WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ I WYŻSZA JAKOŚĆ WYKONANEJ KONSTRUKCJI 

 • Dokładność pomiaru wynosi +/- 2mm
 • Ilość punktów pomiarowych: do 976 000 / sekundę
 • Graficzna interpretacja wyników pomierzonych deformacji pozwalająca na dokładne wskazanie miejsc wymagających naprawy
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.